Mere protiv širenja epidemije u Kragujevcu

Podeli sa prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Gradonačelnik grada Kragujevca na osnovu člana 51. Statuta grada Kragujevca („Sl. list grada Kragujevca“, br. 8/19), člana 29. Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 – dr. zakon, 104/2009 – dr. zakon, 10/2015 i 36/2018), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019- dalje) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, s obzirom na proglašeno vanredno stanje u Republici Srbiji i opasnosti od širenja epidemije COVID-19 na teritoriji cele Republike Srbije, zbog obezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva, donosi
O D L U K U
o sprovođenju mera na zaštiti stanovništva od širenja epidemije COVID -19
na teritoriji grada Kragujevca

I
Obavezuju se sva JKP, JP, privredna društva i javne službe da donesu odluku o
organizovanju procesa rada za vreme trajanja vanrednog stanja koje je proglašeno u
Republici Srbiji, u skladu sa Uredbama Vlade RS, sa posebnom pažnjom na
organizacione jedinice koje se bave vodosnabdevanjem, proizvodnjom, distribucijom i
snabdevanjem toplotnom energijom, upravljanjem komunalnim otpadom, javnim
gradskim i prigradskim prevozom putnika, upravljanjem grobljima, sahranjivanjem i
pogrebnom delatnošću.
II
Obavezuje se JKP Šumadija Kragujevac, da organizuje javni gradski i prigradski
prevoz putnika tako što će prilagoditi režim vožnje aktuelnoj situaciji i ukinuti
sve noćne polaske. Nalaže se preduzimanje neophodnih mera zaštite u autobusima
javnog prevoza putnika tako što se preporučuje dezinfekcija podova i dodirnih
površina (rukohvata, sedišta, stakala, validatora…) prilikom svake pauze (na
okretnicama), da vozači autobusa moraju biti opremljeni zaštitnom maskom i
rukavicama, da ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor
vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način.
III
Nalaže se komunalnim preduzećima da svim građanima korisnicima javno-komunalnih
usluga na teritoriji grada Kragujevca, ne zaračunavaju kamatu na neplaćene obaveze do
30 dana od dana donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u RS.
IV
Nalaže se Crvenom krstu i Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac da u
saradnji sa Gradskom upravom za razvoj-Odeljenjem za vanredne situacije i planiranje

odbrane u što kraćem roku organizuju kol centar i sistem dostave lekova i namirnica
osobama koje nisu u mogućnosti da napuštaju svome domove na teritoriji Grada.
V
Nalaže se svim sportskim centrima, fitnes klubovima, teretanama, bazenima i spa
centrima, školama sporta, školama folklora i dr., da odmah prekinu sa radom.
Ukoliko se ovaki sadržaji nalaze u okviru drugih poslovnih objekata, nalaže se
stavljanje van funkcije tih delova objekata.
VI
Zabranjuje se upotreba igračaka, klupa i drugog mobilijara postavljenih na javnim
površinama (šetališta, javni parkovi, školska igrališta…). Nalaže se fizičko
zatvaranje dečijih igrališta, ukoliko je to moguće i vidno obeležavanje trakom.
VII
Nalaže se taksi prevoznicima sa teritorije grada Kragujevca da u taksi vozilima
sprovedu mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim
preporukama: vozači moraju biti opremljeni zaštitnom opremom (maskom i
rukavicama), ukoliko ne postoji fizička barijera između vozača i putnika, prostor
vozača zaštititi najlonskom pregradom ili na drugi pogodan način, nakon završene
vožnje izvršiti dezinfekciju svih dodirnih površina i provetravanje vozila.
VIII
Radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, barova i
restorana u hotelima i sl.) određuje se na period od 08 do 19 časova. U ugostiteljskim
objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo
najviše pedeset lica, uz obaveznu udaljenost stolova od 2 metra. U pekarama i
objektima brze hrane obavezno je održavanje odstojanja od najmanje 1,5 metra između
kupaca. Zaposlenim licima u ugostiteljskim objektima preporučuje se da nose
rukavice i zaštitne maske, uz redovnu dezinfekciju podova i pultova, obezbediti
ulazna vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.
IX
Nalaže se bankama i JP Pošti sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne
mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, naročito na bankomatima, na
kojima se preporučuje prelepljivanje najlonskom folijom tastera, uz redovnu
dezinfekciju, takođe podove i pultove redovno dezifinkovati, obezbediti ulazna
vrata dezinfikacionim sredstvima za obuću.
X
Nalaže se benzinskim stanicama sa teritorije grada Kragujevca da sprovedu zaštitne
mere koje su neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa preporukom da se eliminiše
kontakt kupaca sa točilicama za gorivo, kao i da trgovci u objektima nose rukavice i
zaštitne maske.
XI
Zaposlenima u svim trgovinskim objektima  preporučuje se da nose rukavice i
zaštitne maske, a na ulazu treba da se postave sredstva za dezinfekciju obuće. Ulaz u
objekat ograničiti u skladu sa površinom istog tako da se omogući održavanje

odstojanja od najmanje 1,5 do 2 metra, uz preporuku da se kupci spreče da ne dodiruju
artikle koje neće da se kupe.
XII
Nalaže se Gradskoj upravi grada Kragujevca da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti
ka ustanovama nad kojima vrši nadzor, kako bi prestale sa radom koji podrazumeva
direktan kontakt sa građanima (pozorište, bioskopi, galerije…).

XIII
Obavezuju se Gradske uprave grada Kragujevca da pruže svu neophodnu pomoć javnim
institucijama i ustanovama u procesu zaštite i suzbijanja širenja virusa, u skladu sa
svojim mogućnostima.
XIV
Naređuje se Skupštinama stanara i registrovanim upravnicima zgrada da sprovedu
zaštitne mere neophodne za sprečavanje širenja virusa, sa sledećim preporukama:
interfone, rukohvate na ulaznim vratima, tastere u liftovima i prekidače za svetla u
hodnicima obložiti najlonom i vršiti njihovu redovnu dezinfekciju, više puta
dnevno vršiti dezinfekciju liftova i hodnika, obezbediti ulazna vrata
dezinfikacionim sredstvima za obuću, korišćenje liftova svesti na minimum,
pružiti potrebnu pomoć stanarima koji nemaju mogućnost redovnog snabdevanja.
XV
Zaposleni u javnom sektoru na teritoriji grada Kragujevca zbog privremene redukcije
obavljanja poslova izazvane epidemijom, a koji ne spadaju u zaštićene kategorije,
stavljaju se na raspolaganje Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac i
Crvenom krstu.
XVI
Nalaže se verskim zajednicama da obustava obavljanje obreda koji od sveštenih lica
zahtevaju posete velikom broju domaćinstava na teritoriji grada Kragujevca.
XVII
Naređuje se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave i Odeljenju komunalne
milicije da redovno kontrolišu sprovođenje ove odluke, kao i drugih odluka Vlade
Republike Srbije, Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ministastava posebno u
delu rada ugostiteljskih objekata i da o tome obaveštavaju Krizni štab, formiran od
strane Gradskog veća.
XVIII
U slučaju da se odlukama i preporukama Vlade Republike Srbije, Ministarstva
zdravlja i drugih nadležnih ministarstava pitanja iz ove odluke urede na drugi
način, prmenjivaće se akti pomenutih organa kao akti više pravne snage.
XIX
Sve predložene mere suspenduju delove akata donetih od strane nadležnih organa
grada koji nisu u saglasnosti sa ovom odlukom do dana ukidanja vanrednog stanja u
Republici Srbiji.

XX
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet stranici grada
Kragujevca i važi do donošenja odluke o prestanku vanrednog stanja u Republici
Srbiji.